levná elektřina kalkulačka

Posted on Červenec 15th, 2013 in Kalkulace elektřiny by lucie


Jak mít levnější elektřinu

Život bez elektřiny už si snad nikdo z nás nedovede ani představit. Svítit svíčkami, žádná televize ani počítač, spousta omezení a vzdávání se věcí, které nám přijdou naprosto samozřejmé a jsou nedílnou součástí našeho života… Na druhou stranu nás ale obtěžují výdaje, které za odběr elektřiny měsíc co měsíc platíme a říkáme si, proč musíme platit tolik. Opravdu je nutné platit tak vysoké částky?

Celý článek »


Elektřina na rok zdarma!!

Posted on Červenec 23rd, 2011 in Kalkulace elektřiny by admin


––––––––––––––––––––––––––

POZOR SUPER SOUTĚŽ!!!

Uvažovali jste o změně dodavatele elektřiny? Pak teď je ta správná chvíle! Je připravena soutěž o ELEKTŘINU NA ROK ZDARMA!!

Stačí vyplnit formulář na výpočet nejvhodnějšího dodavatele elektřiny, provést změnu dodavatele a jste automaticky zařazeni do soutěže!! Soutěž trvá od 25.7.2011 – 31.10.2011

Kalkulace.eu

––––––––––––––––––––––––––

Podrobné informace a pravidla zde:

Podmínky soutěže „Vyhrajte elektřinu na rok zdarma“(Úplná pravidla soutěže „Vyhrajte elektřinu na rok zdarma“ – dále jen „pravidla soutěže“)Článek I.Účel a organizace soutěže1.1 Účelem těchto pravidel soutěže je úplná úprava pravidel soutěže „Vyhrajte elektřinu na rok zdarma“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.1.2 Organizátorem soutěže je obchodní společnost AdFinance s.r.o., se sídlem: Praha 2, Vinohrady, Belgická 196/38, PSČ 120 00, IČ: 24684295, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 165891 (dále jen „organizátor“).1.3 Místem konání soutěže je území České republiky.1.4 Soutěž bude probíhat v termínu od 25.7.2011 do 31.10.2011;1.5 Tato soutěž je určena výhradně pro odběratele elektrické energie pro domácnost a soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou odběratelem elektrické energie pro účely podnikání nebo zajišťování potřeb třetích osob vyjma členů vlastní domácnosti.Článek II.Podmínky přihlášení a účasti v soutěži2.1 Účastnit soutěže se může pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která v době konání soutěže splní podmínky stanovené pro účast v soutěži v tomto článku pravidel soutěže, vyjádří svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a vyplní kompletně své osobní údaje (dále jen „soutěžící“).2.2 Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící fyzické osoby, které úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže, tj.:a) Jsou fyzickou osobou specifikovanou v čl. II. odst. 2.1 těchto pravidel soutěže;b) Vyjádří svůj souhlas se zněním těchto pravidel soutěže;c) Vyjádří svůj souhlas s účastí v soutěži;d) Vyplní veškeré povinné registrační údaje o své osobě;e) Jsou odběrateli elektrické energie pro domácnost a nikoli odběratelem elektrické energie pro účely podnikání nebo zajišťování potřeb třetích osob vyjma členů vlastní domácnosti;f) V době trvání soutěže sjednají a realizují prostřednictvím organizátora soutěže převod dodávek elektrické energie tak, že novým dodavatelem veškerých dodávek elektrické energie pro soutěžícího bude obchodní společnost Europe Easy Energy a.s., se sídlem: Praha, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 28603001, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15893. Pro účely této soutěže se má za to, že realizace převodu dodávek elektrické energie byla provedena pokud bude organizátorovi soutěže v období trvání soutěže (tj. nejpozději dne 31.10.2011) doručena vytištěná a od soutěžícího platně podepsána smlouva o změně dodavatele elektrické energií pro domácnost, kde novým dodavatelem bude obchodní společnost Europe Easy Energy a.s.;2.3 Organizátor soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.2.4 Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes výše uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. V takovém případě se výhercem stává soutěžící, který bude určen jako další v pořadí.2.5 Této soutěže se může jedna osoba zúčastnit pouze jedenkrát a vyhrát tak může vždymaximálně jednu výhru. V případě, že bude ze strany jednoho soutěžícího provedeno vícepřihlášení do soutěže, vnímá se jako rozhodné pro výpočet a předání případné výhry, pouzepřihlášení, jež bylo učiněno v čase jako první.2.6 Přihlášení do soutěže je možné pouze prostřednictvím webových stránek provozovanýchorganizátorem soutěže a to zejména usetreno.cz, zmenaelektriny.cz, srovnejelektrinu.cz,elektrinaonline.cz, dále prostřednictvím stránek affiliate partnerů a stránek spolupracujícíchwebů provozovatel: cenyenergie.cz.Článek III.Způsob výběru výherce soutěže a předání výhry3.1 Výhercem v soutěži se může stát pouze soutěžící, který splnil podmínky soutěže dle čl. II.těchto pravidel.3.2 Výběr výherce soutěže proběhne losem. Losování provede osoba pověřená organizátoremsoutěže tak, že ze všech řádně přihlášených soutěžícím vylosuje jednoho soutěžícího, kterýobdrží výhru.3.3 Výherce obdrží výhru „elektřina na rok zdarma“. Výhra bude výherci poskytnuta ve forměpeněžité částky. Peněžitá částka výhry bude vypočítána jako dvanáctinásobek zálohy nadodávku elektrické energie od obchodní společnosti Europe Easy Energy a.s. za měsíc listopad2011. Výhra bude převedena výherci bezhotovostním převodem po odečtení srážkové daně ato na bankovní účet písemně označený výhercem do 2 měsíců ode dne, kdy organizátorsoutěže vyhlásí výherce soutěže.3.4 Jméno výherce soutěže bude zveřejněno na internetových stránkách organizátora soutěže.Článek IV.Práva a povinnosti organizátora4.1 Organizátor soutěže nenese odpovědnost za žádné technické problémy související s účastísoutěžícího v soutěži či za neuplatnění výhry ze strany výherce.4.2 Organizátor soutěže rovněž nenese odpovědnost za nahodilou a dočasnou nedostupnost svýchwebových stránek a z toho plynoucí nemožnosti soutěžícího se řádně soutěže účastnit.4.3 Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhožbude mít podezření, že takový soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebojednáním, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Totorozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti opraveného prostředku.4.4 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže čisoutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.4.5 Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu spříslušnými právními předpisy.Článek V.Práva a povinnosti soutěžícího5.1 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plnědodržovat.5.2 Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.5.3 Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, příjmení a dále pořizovat a uveřejňovat podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherce ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu 5 let od skončení této soutěže.5.4 Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze organizátora soutěže a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese organizátora soutěže odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na organizátora obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.AdFinance s.r.o.
Kalkulace.eu

 


Levná elektřina – kalkulačka

Posted on Březen 23rd, 2011 in Kalkulace elektřiny by admin


Kalkulačka levné elektřiny?

Doba vývoje celé společnosti jde kupředu. To, co je dnes, o tom se nám dříve ani nesnilo. Novinky sebou nesou ovšem i své stinné stránky, se kterými se setkáváme denně. Jedná se například o stále rostoucí daně, zvyšování cen plynu, cen elektřiny a další ceny energií si musíme každým rokem více připlácet. Ptáte se, jak se bránit stálému navyšování poplatků za elektřinu? Jestliže ano, jste na správné internetové stránce, neboť zde se dozvíte vše podstatné, co se ceny elektřiny týká.

Stále stoupající cena energií

Každý rok stoupne o nějaké to procento cena všech energií. Tyto energie nikdy nepadají, pouze stoupají, pojďme jim společně říci dost a braňme se. Dobrým způsobem jak začít, je spočítat si, kolik můžete ušetřit a především jakým způsobem, k tomu Vám pomůže naše kalkulačka elektřiny.

Teplá voda

Ohřev vody je neodmyslitelnou součástí našeho domova. Logicky je samozřejmé, že lze za cenu elektřiny ušetřit i prostřednictvím ohřevu vody, jestliže budete teplou vodou šetřit při mytí sami sebe, nádobí, čištění zubů a dalších činnostech, cena elektřiny se sníží. Tyto způsoby jsou reálně uskutečnitelné, avšak prakticky špatně uskutečnitelné, i samotný výsledek nám nedodá pocit radosti. V praxi se takové šetření téměř nevyplatí, paradoxem je, že takto šetří nejvíce lidí, cena elektřiny se jim sice sníží, ale možná si už neuvědomují, že šetření na cenách elektřiny obětovali svoji přirozenost a životní styl. Přeci své chování v domácnosti nechcete měnit kvůli tomu, že jste se dočetli, že se Vám to finančně vyplatí. Pokud máte skutečně zájem šetřit a chcete ceny energií rapidně snížit, vyzkoušejte naši funkci – online kalkulačka –  „kalkulačka energií“.

Porovnat elektřinu zde

Vyzkoušejte i naše další kalkulačky, kalkulačka Direct, poviné ručení online


Úspora ceny elektřiny

Posted on Únor 27th, 2011 in Kalkulace elektřiny by admin


Fámy ohledně šetření elektřiny

Jistě tuto větu znáte a někdy jste ji zaslechli: „zhasni, ať ušetříme!“ Jestliže opravdu chcete snížit ceny elektřiny, pouhé zhasnutí světel Vám nepomůže, jedná se totiž o malou spotřebu energie oproti jiným faktorům, které se na ceně elektřiny podílejí. Dalším velkým omylem je pořízení plynového sporáku, neboť varné desky Vám v porovnání s plynovým sporákem ušetří i více než 70 %. Dalším všeobecně známým omylem jsou úsporné žárovky, které se díky clu koupit téměř nevyplatí.

Kalkulace.eu


-          Šetření tepla

Ptáte se jak snížit Vaše ceny energií za topení? Doporučená teplota (= pokojová teplota) se pohybuje mírně nad 20-ti stupni celsia. Avšak pokud snížíte nastavení vytápění domu, jen o jeden stupeň za rok, můžete ušetřit v řádově tisíci koruny za ceny elektřiny. Vaše pokojová teplota ovlivňuje i mrazničku, zpravidla čím větší je okolní teplota, tím více zaplatíte ze ceny energie nejen díky topení, ale i díky ledničce, která je nucena zvýšit svůj výkon a tím pádem se zvýší i Vaše cena elektřiny. Před několika lety běžela reklama od firmy skupiny Čez, kdy v televizních reklamách radila jak ušetřit, některé rady byli nesmyslné, ale mezi vhodné rady jak ušetřit ceny energií patřila například rada odsunutí nábytku od radiátorů, nebo utěsnění oken. Pokud kupříkladu připálíte oběd a chcete vyvětrat, nevětrejte pouze pootevřeným oknem, ale větrejte velkým průvanem a kratší dobu.

-          Na závěr

Doufám, že jste se dozvěděli nové triky a tipy, jak platit malé částky za ceny energií. Určitě vyzkoušejte naši kalkulačku elektřiny, neboť Vás výsledek možná překvapí.

Vyzkoušejte i kalkulačku ručení Direct nebo všechny kalkulačky na serveru zde: seznam kalkulaček


TOPlist